Tại sao bạn nên sử dụng Dịch vụ
quản lý đơn hàng của iGAP?

Why iGAP Order Management Service?

 • Tối ưu
  Optimized

  Thời gian xử lý đơn hàng

  Order-processing time

 • Nâng cao
  Advanced

  Chất lượng dịch vụ giao Hàng

  Service quality

 • Trực quan
  Visualized

  Các chi tiêu đo lường dịch vụ theo
  thời gian thực

  Services KPIs

 • Thuận tiện
  Convinient

  Quản lý chi phí giao hàng

  Delivery cost management

Các tính năng nổi bật
Special Features
 • Số hóa toàn bộ quá trình từ khi phát sinh đơn hàng đến khi hoàn tất

  Digitalize order delivery process

 • Kết nối các chủ hàng để tối ưu hóa chi phí

  Quick interaction among seller - planner - driver - buyer

 • Tương tác dễ dàng giữa Chủ hàng - Điều phối - Tài xế - Người nhận

  Optimized cost through seller delivery networks

Chi tiết dịch vụ

Detail of Service

 • Cho thuê phần mềm Quản Lý Đơn Hàng

  Software as Service

 • Trung tâm dịch vụ giao hàng

  Delivery Service Center Usage

Hãy tham gia với chúng tôi
Join Us

Bạn muốn là khách hàng iGAP

Be iGAP customer

Liên hệ
Contact

Bạn muốn là đối tác iGAP

Be iGAP partner

Liên hệ
Contact

Bạn muốn là thành viên iGAP

Be iGAP member

Liên hệ
Contact