iGAP là ai
Who is iGAP
iGAP là một công ty logistics dựa trên công nghệ cung cấp dịch vụ vận chuyển và lưu trữ hàng hóa giữa Người Bán và Người Mua bằng việc hợp nhất 3 yếu tố Hệ thống thông minh – Vận hành xuất sắc – Mô hình kinh tế chia sẻ nhằm hỗ trợ phân phối hàng đến thị trường dễ dàng hơn.
iGAP is a logictics - technologies based company for serving goods delivery and storing between seller and buyer by merging Innovative Platforms - Operational Exellence - Shared economy model supporting distribution to market eaasier.

Điểm khác biệt của iGAP

WHY iGAP?

 • Hệ thống
  Platform

  Trực quan tình trạng đơn hàng theo thời gian thực
  Tương tác dễ dàng giữa Người bán - tài xế - người mua
  Ứng dụng mô hình Kinh tế Chia sẻ nhằm tối ưu hóa chi phí giao hàng

  Real time order track and trace
  Quick interaction among seller - driver - buyer
  Optimized delivery cost based on Sharing Economy model

 • Trung Tâm Dịch Vụ Giao Hàng
  Delivery Service Center

  cầu nối thông tin giữa Người bán - Tài xế - Người mua
  Áp dụng quy trình giao hàng đầy đủ theo từng khách hàng
  Nhân sự được huấn luyện chuyên nghiệp
  Dịch vụ được đo lường và theo dõi bằng các chỉ số cụ thể

  Connection among seller - driver - buyer
  Well-trained team
  Customized delivery process
  Real-time monitored service quality

 • Phương tiện và đội ngũ giao hàng
  Vehicles & Drivers Team

  Phương tiện chọn lọc - đạt chuẩn
  Tài xế đc đào tạo bài bản
  Chất lượng và dịch vụ của tài xế được giám sát và đo lường

  Standard verhicles
  Professional drivers
  Real-time monitored service quality

Hãy tham gia với chúng tôi
Join Us

Bạn muốn là khách hàng iGAP

Be iGAP customer

Liên hệ
Contact

Bạn muốn là đối tác iGAP

Be iGAP partner

Liên hệ
Contact

Bạn muốn là thành viên iGAP

Be iGAP member

Liên hệ
Contact