Hệ thống quản lý giao hàng iGAP iGAP Delivery Platform

iGAP Delivery Platform là cánh tay nối dài của hệ thống ERP (SAP, Oracles,….) tới các điểm giao hàng và nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chuyển đổi số các hoạt động logistics từ khi có yêu cầu giao hàng đến khi kết thúc việc giao hàng, lưu trữ chứng từ giao nhận, giúp các nhà quản lý kiểm soát toàn diện thông tin theo thời gian thực.

iGAP Delivery Platform is the extension arm of the ERP system (SAP, Oracles,….) to delivery points and shipping service providers, supporting production and business enterprises to digitally transform logistics activities from when there is a delivery request to the end of delivery, store delivery documents, help managers comprehensively control information in real-time.

10 lợi ích khi sử dụng hệ thống quản lý giao hàng iGAP 10 benefits of using iGAP Platform

Chi phí rẻ nhất thị trường

The cheapest cost in the market

iGAP cam kết chi phí triển khai hệ thống và phí hoạt động mỗi tháng rẻ nhất trên thị trường. Mang theo sứ mệnh chuyển đổi số toàn diện hoạt động logistics, iGAP đã đưa ra mức phí mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng có thể sở hữu và sử dụng được.

iGAP commits to the cheapest system implementation cost and monthly operating fee in the market. With a mission of comprehensive digital transformation of logistics activities, iGAP has launched a price that any business can own and use.

Tích hợp/tùy biến

Integration / Customization

Hệ thống quản lý giao hàng iGAP có thể tích hợp với tất cả các hệ thống phần mềm quản lý doanh nghiệp (ERP) … Đảm bảo cho các luồng thông tin từ ERP tới bộ phận logistics, khách hàng, nhà cung cấp dịch vụ được liền mạch, đồng nhất và theo thời gian thực. Với môi trường kinh doanh thay đổi từng ngày như hiện nay, các doanh nghiệp không chỉ vượt qua những thách thức về quản lý chuỗi cung ứng, mà họ còn dự đoán những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Hợp tác với iGAP để phát triển các giải pháp tùy chỉnh linh hoạt cho mọi lĩnh vực hoạt động, giúp cho doanh nghiệp có nền tảng vững chắc cho những bước tiến mới, dẫn đầu thị trường.

The iGAP Delivery Management System can integrate with all Enterprise Resource Planning (ERP) as SAP, Oracle … ensuring that the information flows from ERP to logistics, customers, and service providers, integrated and real-time. With the business environment changing every day, businesses do not only cross-chain management challenges but also predict what happens next. Collaboration with iGAP to develop flexible solutions for all aspects of operation, helping the enterprise has a solid foundation for new steps, leading the market.

Thời gian triển khai nhanh

Quick deployment time

Việc triển khai chưa bao giờ nhanh về dễ dàng như thế, tùy quy mô doanh nghiệp, chỉ diễn ra từ 7-15 ngày

The implementation has never been so fast as it is, depending on the enterprise size and model, only from 7 - 15 days.

Kiểm soát hàng thu hồi

Control of return

Trước đây, theo cách truyền thống, số lượng hàng thu hồi chỉ được thông báo miệng hoặc viết tay dẫn đến việc nhầm lẫn thông tin và thất thoát hàng hóa xảy ra thường xuyên; thì giờ đây thông tin sẽ được thể hiện trực quan cho cả bốn bên đều nắm: người gửi – người vận tải- điều phối nhận hàng – thủ kho. Có được thông tin sớm và chính xác giúp cho người điều phối và thủ kho lên kế hoạch rõ ràng hơn không bị động trong việc sắp xếp kho bãi.

In the past, in traditional ways, the number of returned goods was only spoken or handwritten to the confusion and loss of goods that occur regularly; now, information will be shown intuitively to all four sides: Sender, Vendor, Consignee, Storekeeper. Getting information early and accurately helps the coordinator and storekeeper plan more clearly and actively in organizing storage.

Xóa bỏ chi phí in ấn, đối soát, lưu trữ chứng từ giao nhận (chữ ký số)

Removal of printing costs, arguments, and storage of delivery document

Với việc ứng dụng hệ thống iGAP trong hoạt động logictics, mọi thông tin chuyến hàng được kết nối và truyền tải một cách đồng nhất và thông suốt tới các bên liên quan, dựa trên web, ứng dụng di động và tích hợp giữa các hệ thống. Kèm theo đó, iGAP đã tích hợp chữ ký số trong quá trình quản lý giao hàng. Doanh nghiệp có thể yêu cầu tùy biến số lượng chữ kỹ trong chứng từ giao nhận hàng phù hợp với hoạt động kinh doanh hiện tại. Điều này giúp cho doanh nghiệp giảm tải các quy trình thủ tục không cần thiết, cắt giảm sự lãng phí về in ấn chứng từ mà vẫn đạt được năng suất và hiệu quả công việc ở mức độ cao.

With the application of iGAP platform in logistics operations, all shipment information is connected and transmitted uniformly and smoothly to stakeholders, based on web-based, mobile applications and integration between systems. In addition, iGAP has integrated digital signatures into the delivery management process. Enterprises can request to customize the number of signatures in delivery documents following current business activities. This helps businesses reduce unnecessary procedures, cut waste on printing documents, and still achieve high productivity and efficiency..

Minh bạch chất lượng dịch vụ giao hàng của từng nhà cung cấp

Transparency of delivery service quality of carriers

Hệ thống iGAP giúp doanh nghiệp biết chính xác những gì đang xảy ra ở mọi giai đoạn trong chuỗi cung ứng của mình dựa vào việc thu thập và lưu trữ đồng nhất và chia sẻ các thông tin từ bốn bên cung cấp: thủ kho - người điều phối giao hàng – người vận tải – người nhận hàng. Trong khi, trước đây, việc giao hàng đúng hạn, giao đầy đủ số lượng và chất lượng dịch vụ giao hàng sẽ phụ thuộc rất nhiều vào nhà vận tải, và những thông tin đó cả doanh nghiệp và người nhận hàng không có cách nào đánh giá được. Hệ thống iGAP sẽ làm tăng tính minh bạch và tính chính xác trong dữ liệu logistics của doanh nghiệp, tạo tiền đề xây dựng lòng tin, hợp tác bền vững với khách hàng. Bởi vì một chuỗi cung ứng minh bạch là thể hiện hình ảnh của một doanh nghiệp trung thực và thẳng thắn về các hoạt động hoạt động kinh doanh, và do đó, rất đáng tin cậy.

iGAP Delivery Management Platform helps businesses know exactly what is happening in their supply chain based on the real-time collection, storage, and shared information. In the past, delivery on time, the whole number and quality of delivery services depended heavily on the vendor. That information was unavailable to the evaluation. The iGAP platform will increase transparency and accuracy in the enterprise's logistics data, build trust and sustainable customer cooperation. Because a transparent supply chain is indicative of an honest enterprise's image and specific business activities; therefore, very reliable.

Giảm thiểu rủi ro

Minimize risks

Hai rủi ro lớn nhất của người điều vận là rớt đơn hàng, thất lạc chứng từ, doanh nghiệp càng lớn, rủi ro đó càng tăng. Hệ thống iGAP sẽ cung cấp thông tin về đơn hàng một cách đầy đủ và kịp thời giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định sớm để xử lý các sự cố vừa xảy ra, giảm nguy cơ rớt đơn và chứng từ thất lạc. Với chức năng e-POD và chữ ký số, doanh nghiệp sẽ loại bỏ triệt để nỗi lo về việc chứng từ bị thất lạc.

The two most significant risks for the operator are the drop-off orders and lost POD. The iGAP system will provide information on the order and promptly help enterprises make decisions early to handle incidents that just happened, reducing the risk of falling applications and lost documents. With the function of e-POD and digital signatures, the enterprise eliminates the worry of losing the delivery document.

Cải thiện quy trình vận hành

Improving operation process

Cũng giống như bất kỳ hệ thống quản lý nào, việc sử dụng hệ thống iGAP sẽ giúp cho doanh nghiệp chuẩn hóa quy trình giao hàng, bắt buộc mọi thành phần liên quan đều phải tham gia và làm đúng theo quy định của hệ thống. Từng bước trong quy trình giao hàng của doanh nghiệp sẽ được trực quan hóa, tất cả đều được thể hiện qua các chỉ số báo cáo; điều này giúp cho người quản lý có thể điều chỉnh kịp thời và tối ưu hóa nguồn lực hoạt động.

As well as any management system, using the iGAP system will help the enterprise standardize the delivery process, forcing all relevant components to participate and comply with the system's regulations. Step by step, your delivery process will be real-time, all expressed in reporting metrics; this allows managers to be timely adjust and optimize the operation process.

Truy suất báo cáo trực quan dễ dàng

Easy to export reports

Công việc điều phối giao hàng đã trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Các điều phối viên chỉ cần ngồi trước màn hình và quản lý hàng trăm loại thông tin đã, đang và sắp diễn ra: Bao nhiêu đơn phải giao? Giao đến bao nhiêu điểm? Đơn vị nào phụ trách? Tài xế nào chở hàng? Chứng từ giao nhận có được đầy đủ chưa? … và chỉ sau 1 giây cập nhật từ tài xế về sự cố trên hành trình giao hàng, các điều phối viên sẽ nhận được thông tin và xử lý kịp thời để chuyến hàng được giao một cách thuận lợi. Tất cả các thông tin trực quan trên đều được lưu lại trên hệ thống, bất kỳ khi nào cần, điều vận cũng có thể truy suất báo cáo một cách dễ dàng và gửi cho cấp trên mà không phải tốn nhiều thời gian làm báo cáo như trước đây.

The iGAP platform makes delivery easier. The coordinator only needs to sit in front of the screen and manage hundreds of pieces of information that will happen: how many orders must be delivered? How many points? Which unit is in charge? Which driver is carrying the cargo? Is the delivery document full? … and only after 1-second updates from the driver on the trip, the coordinators receive information and timely handling for delivery. All visual information is saved on the system; you can trace the report quickly and send it to the manager at any time..

Tăng khả năng cạnh tranh – góp phần tăng trưởng doanh nghiệp

Increase competitiveness – contribute to business growth

Vượt qua áp lực về thời gian, bằng mô hình vận hành thông minh, hàng hóa luôn cung cấp đến thị trường nhanh nhất, góp phần năng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.
iGAP platform vẫn hoạt động dựa trên quy trình đầy đủ nhưng theo cách thức số hóa thông minh hơn, do đó tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho người vận hành, nâng cao hiệu suất công việc. Điều này cho phép các doanh nghiệp có thể tăng quy mô sản xuất và cung ứng hàng hóa ra thị trường mà không phải lo ngại về việc nhân sự bị quá tải trong chuỗi cung ứng.
Dựa trên các dữ liệu minh bạch, các chỉ số báo cáo tổng hợp và phân tích chi tiết đơn hàng, iGAP platform giúp doanh nghiệp ra quyết định nhanh chóng và chuẩn xác để tối ưu hóa quy trình vận hành, góp phần tiết kiệm chi phí, gia tăng doanh số và lợi nhuận.

Through time pressure, with the intelligent operating model, goods always provide the fastest market, contributing to the competitiveness of the business in the market.
iGAP platform is still working on the base process but more brilliantly, saving a lot of time for operators and improving performance. This platform allows businesses to increase the scale of production and supply the goods to the market without worrying about overloading the supply chain.
Based on transparency data, aggregated reporting indicators, and order analysis, iGAP platform helps companies make decisions quickly and accurately to optimize the operation process, contributing to saving costs, increasing sales, and boosting sales.

Hãy tham gia với chúng tôi
Join Us

Trở thành khách hàng iGAP

Be iGAP customer

Liên hệ
Contact

Trở thành đối tác iGAP

Be iGAP partner

Liên hệ
Contact

Trở thành thành viên iGAP

Be iGAP member

Liên hệ
Contact
Tải Ứng Dụng iGAP
Download iGAP App